Chengdu Adorable Panda Cub

Chengdu Panda 2017Growing Giant Panda Cub – Xiao Hui in Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. #panda #giantpanda #pandabear #pandas #weekend

Atlanta Zoo Panda

  Atlanta Zoo Panda

Three months old twin pandas, Yalun and Xilun, in Atlanta Zoo, US.